دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر روش های تربیتی کودکان بر پیشرفت تحصیلی آنها

این پروپوزال به یکی از موضوعات اساسی علم روانشناسی یعنی تربیت کودکان و با تاکید بر تاثیر آن روی پیشرفت ها و درستاوردهای تحصیلی کودکان پرداخته است. علم روانشناسی در چندین سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته و موضوع تربیت فرزندان نیز یکی از موضوعات چالش برانگیز آن بوده است و نظر محققین زیادی را به خود جلب کرده و در نتیجه مقالات داخلی و خارجی متعددی در این زمینه به چاپ رسیده است. در این پروپوزال نیز به حسب نیاز از مقالات مرتبط استفاده شده و شما دانشجوی عزیز می توانید با مطالعه این محصول علاوه بر اینکه با ساختارهای کلی پروپوزال نویسی (از جمله جامعه آماری، روش تحقیق، متغیرهای به کار رفته در قالب یک مدل مفهومی، جنبه های نوآورانه، و ابزارهای پژوهشی) آشنا می گردید، موضوع مناسب و مشابهی را نیز بر مبنای این تحقیق برای اهداف دانشگاهی خود انتخاب نمایید.

همانطور که ذکر شد، پیشرفت های تحصیلی کودکان در محیط مدرسه و نقش والدین در این پیشرفت ها، یکی از موضوعات چالش برانگیز در مطالعات روانشناسی بوده است. یافته های مقالات علمی نشان داده اند که فاکتورهای زیادی می توانند این موضوع را تحت شعاع قرار دهند، از جمله ساختارهای جامعه، رفاه کودکان، عادات فردی و غیره. عوامل فردی مانند هوش عاطفی، جنسیت، سن و انگیزه نیز از جمله عواملی هستند که می توانند تاثیر به سزایی در پیشرفت تحصیلی یک کودک داشته باشند. سوای همه عواملی که روی پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار هستند، خانواده بیشترین تاثیر را روی آن دارد چرا که خانواده اولین محیطی است که کودک در آن گام نهاده و رفتارها و شخصیت یک کودک در آن شکل گرفته است.

رایگان – خرید