دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط بین ساختارهای هوش هیجانی و مسائل رفتاری دانش آموزان راهنمایی

هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات و مقالات علمی در زمینه روانشناسی بوده و در این پروپوزال نیز مورد بحث قرار گرفته است. منابع داخلی و خارجی متعددی در این زمینه موجود می باشد و در این پروپوزال نیز به آنها اشاره شده و در نتیجه محقق می تواند با مبنا قرار دادن این پژوهش، موضوع مشابهی را انتخاب کرده و برای اهداف تحقیقاتی خود استفاده کند. این پروپوزال بر طبق استانداردهای نگارشی ارائه شده، شامل روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری داده ها و ابزارهای پژوهشی به کار رفته می باشد. همانطور که ذکر شد، موضوع عمده مورد بحث در این پژوهش، هوش هیجانی یا عاطفی است که در ادامه به بررسی مختصری از آن می پردازیم.

هوش هیجانی اشاره به توانایی شناسایی و مدیریت احساسات خود و دیگران دارد. اگرچه یک سری اختلاف نظرها میان روانشناسان در مورد مولفه های تشکیل دهنده هوش هیجانی واقعی وجود دارد، با این حال عمدتا اینگونه بیان می شود که هوش هیجانی شامل سه مهارت می باشد: آگاهی عاطفی، یا توانایی شناخت احساسات خود؛ قدرت مهار کردن این احساسات و استفاده از آنها در وظایفی چون تفکر و حل مساله؛ و توانایی مدیریت احساسات، که شامل که شامل تعدیل احساسات در مواقع ضروری و تشویق و آرام کردن دیگر افراد می باشد. تاکنون هیچ تست اعتبارسنجی یا مقیاسی برای هوش هیجانی وجود نداشته است. علیرغم یک سری انتقادات که به این مفهوم وارد شده، با این حال، هوش هیجانی (یا هوش عاطفی)، توجهات گسترده ای را از جانب محققین و یا حتی برخی صنایع به خود جلب کرده است. در سال های اخیر، برخی کارفرمایان، تست های هوش هیجانی را در فرآیندهای مصاحبه شغلی و جذب افراد جدید مورد استفاده قرار داده اند؛ با این فکر که افراد دارای هوش هیجانی بالاتر می توانند پتانسیل های بیشتری را برای همکاری و حتی مراحل بالاتر یعنی رهبری سازمان داشته باشند. مطالعات انجام شده نیز ارتباط مثبتی را بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی و نیز بهره وری تحصیلی دانش آموزان نشان داده اند.

رایگان – خرید