دانلود پروپوزال ارتباط تفکر انتقادی و دیدگاه دانش آموزان به داروهای روانگردان

تفکر انتقادی، عبارت است از تحلیل عینی واقعیات در راستای شکل دادن قضاوت ها. تفکر انتقادی موضوع پیچیده ای است و تعاریف متعددی برای آن وجود دارد که عموما شامل تحلیل منطقی، شکاکانه و بی طرفانه یا ارزیابی شواهد منطقی می باشد. تفکر انتقادی یک نوع تفکر خودگردان، خودپنداره، خودنظارتی و خوداصلاحی است و مستلزم ارتباطات موثر و توانایی های حل مساله در یک فرد و نیز تعهد به غلبه بر خودبینی های منفی و چارچوب های جامعه شناسی می باشد.

در این پروپوزال نیز به بررسی رابطه این نوع تفکر با سوء مصرف مواد در میان دانش اموزان پرداخته شده است. در جوامع امروزی، سوء مصرف مواد مخدر یکی از مسائلی است که تقریبا همه دولت ها و کشورها با آن دست و پنجه نرم می کنند. این موضوع می تواند تاثیرات زیان بار و بلندمدتی روی اقتصاد و فرهنگ یک کشور داشته باشد. نوجوانان و جوانان، طعمه اصلی این پدیده شوم می باشند. بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه، مواردی چون بزهکاری، خودکشی و افسردگی، از جمله مهمترین تاثیراتی می باشند که ناشی از سوء مصرف مواد در میان جوانان هستند. دولت ها نیز از این موارد آگاه بوده و سرمایه گذاری های کلانی در راستای کاهش این موارد انجام گرفته و محققین زیادی نیز به مطالعات در این زمینه پرداخته اند. تحقیقات نشان داده اند که تبعات سوء مصرف مواد بیشتر متوجه افرادی بوده که آگاهی کمتری نسبت به پیامدهای سوء آن داشته اند و مطمئنا جامعه جوانان و دانش آموزان، در این دسته قرار می گیرند.

تفکر انتقادی یکی از ابزارهای و مهارت های زندگی است که می توان با آموزش صحیح استفاده از آن در میان قشر جوان، از تمایل به مواد مخدر جلوگیری کرد. تفکر انتقادی ابزاری است که یک فرد می تواند به واسطه آن، اطلاعات مربوط به منابع مختلف را جمع آوری و تحلیل کرده و نهایتا تصمیمی منتقدانه از آنها اتخاذ نماید.

این پروپوزال برای مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و برای پایان نامه ای تحت همین عنوان آماده شده و پژوهشگر می تواند با مطالعه آن، با ساختارهای کلی پروپوزال نویسی آشنا شده و موضوع مشابهی را برای اهداف تحقیقاتی و دانشگاهی خود انتخاب نماید. چارچوب های پروپوال نویسی از جمله مدل مفهومی، روش تحقیق، ابزارهای پژوهشی، جامعه آماری و روش گردآوری و تحلیل داده ها از جامعه در این محصول رعایت شده اند.

رایگان – خرید